Certifieringsguide

Din guide i certifieringsdjungeln

Byggplåtsprodukter kan ha flera olika märkningar som alla har olika syften och fokusområden, och det är långt ifrån alla som vet vad dessa betyder. Därför har vi skapat en guide i certifieringsdjungeln.

Målet är att vi alla ska få en ökad förståelse för det mervärde som certifieringen tillför och hur dessa arbetar i produkternas tillverkningskedja.

undefined

Byggvarubedömningen bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda byggvaror och arbetar för att påverka produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Byggvarubedömningens miljöbedömning görs utifrån kriterier som utvärderar ingående ämnens egenskaper och produktens livscykelpåverkan (miljöpåverkan vid tillverkning, användning och vid bortskaffande som avfall). Varan kan få bedömningen ”Rekommenderas”, ”Accepteras” eller ”Undviks”. Dessutom görs en bedömning i förhållande till relevanta indikatorer för Miljöbyggnad och BREEAM.

Byggvarubedömningen erbjuder också ett loggboksverktyg där projektmedlemmarna kan administrera och logga de produkter som väljs till projektet.

Areco arbetar kontinuerligt mot målet att alla våra produkter ska få bedömningen ”Rekommenderas”, både för innehåll och livscykelkriterier.

Relaterad information

undefined

SundaHus Miljödata används av både offentliga och privata fastighetsägare för att säkerställa medvetna materialval. Kunderna är ofta långsiktiga ägare som vill arbeta systematiskt med att fasa ut farliga ämnen och dokumentera innehållet i byggnaderna. Konsulter och entreprenörer är också stora användare av systemet.

SundaHus bedömer byggvaror utifrån kemiskt innehåll och påverkan på inomhusmiljön. Varan kan få bedömningen A, B, C+, C eller D. SundaHus erbjuder också ett loggboksverktyg med möjlighet att göra projektspecifika bedömningar utifrån byggnadens certifieringar och krav.

Areco har ett flertal produkter registrerade i SundaHus, alla med bedömning A eller B.

Relaterad information

undefined

RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som bland annat utför certifiering av produkter och ledningssystem.

Areco har valt RISE som tredjepartskontrollant av vår tillverkningskontroll för CE-märkning enligt EN 1090.

Relaterad information

undefined

BASTA vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper –  bland annat fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer eller privatpersoner.

I databasen hittar du bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTA:s högt ställda krav på kemiskt innehåll. Databasen är öppen och fritt tillgänglig för alla att söka i.

I BASTA-system registrerar leverantörer och tillverkare av bygg- och anläggningsprodukter de produkter som klarar kraven gällande innehåll av ämnen med farliga egenskaper i BASTA- alternativt BETA-kriterierna. Beta-kriterierna används typiskt för kemiska produkter som inte uppfyller BASTA:s krav vid leverans men däremot gör det efter installation, när de torkat eller härdat. Informationen i systemet tredjepartsgranskas och kvalitetssäkras genom regelbundna revisioner av anslutna leverantörer och tillverkare.

Areco-bolagen registrerar sina produkter i BastaOnline under moderbolagets namn Areco Steel AB.

Relaterad information

undefined

Verksamheter som fyller förpackningar, importerar förpackade produkter eller säljer förpackade produkter i Sverige omfattas av producentansvaret. Det innebär att man ska anmäla sig som förpackningsproducent hos Naturvårdsverket och vara ansluten till ett lämpligt insamlingssystem. Producentansvaret för förpackningar finns för att minska mängden förpackningsavfall. 

FTI hjälper till med insamling och återvinning av förpackningsmaterial, samråder med Sveriges kommuner och rapporterar förpackningsvolymer till Naturvårdsverket. Vi är ansluta till FTI för att uppfylla producentansvaret för våra förpackningar.

Relaterad information

undefined

EU byggproduktförordning ställer krav på att byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ska vara CE-märkta och prestandadeklarerade.

EN 14782 är den gällande harmoniserade standarden för självbärande plåtprofiler för taktäckning och väggbeklädnad som ska ingå i en icke bärande konstruktion. Areco CE-märker normalt sina lågprofiler enligt denna standard.

EN 14783 är den gällande harmoniserade standarden för icke bärande planplåt för taktäckning och in-/utvändig väggbeklädnad, t.ex. Arecos bandtäckningsplåt.

EN 1090-1 är den gällande harmoniserade standarden för plåtprofiler som ska ingå i en bärande konstruktion. För att bli CE-märkta enligt EN 1090-1 krävs att tillverkande företag har ett dokumenterat och fungerande system för tillverkningskontroll, FPC (Factory Production Control). Dessutom ska ett sådant system besiktas och godkännas av en tredje part.
Efter godkännande utfärdas ett certifikat/intyg som bevis för att tillverkarens system är tillräckligt bra och för att säkerställa att de tillverkade produkternas egenskaper överensstämmer med gällande krav i EN 1090-1. RISE gör årliga kontroller av Arecos FPC och intyg om överensstämmelse finns på vår hemsida.

Areco är godkända för CE-märkning enligt EN 1090 i utförandeklass EXC3. Våra lättbalkar och högprofiler är alltid CE-märkta enligt EN 1090 men den som önskar kan även få flera av lågprofilerna CE-märkta enligt denna standard.

Produkter som inte har någon harmoniserad standard varken kan eller får CE-märkas. Detta gäller bland annat takavvattningssystem.

undefined

Svanen är en nordisk miljömärkning och det innebär att de nordiska länderna har miljömärket Svanen gemensamt. 

Kriterierna för Svanenmärkning varierar beroende på produktgrupp. Idag finns inga kriterier för plåtprodukter. Däremot finns det kriterier för småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor. Producenter vars produkter kan användas i Svanenmärkta byggnader deklarerar sina produkter.

Var uppmärksam på att det endast är produkter som Svanen ställer krav på för Svanenmärkta hus som ska deklareras i portalen. Andra typer av produkter ska inte finnas där och granskas inte av oss. Exempel på produkter som Svanen inte ställer krav på (och därför inte ska registreras i portalen) är: spikar, lös inredning samt stålkonstruktioner, takplåt och takavvattning.

Relaterad information

undefined

En EPD är en tredjepartsgranskad miljövarudeklaration som till största delen baserar sig på en livscykelanalys av produkten.

Förkortningen EPD kommer från det engelska begreppet för miljövarudeklaration – Environmental Product Declaration.

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Lagen innebär inga krav på tillverkare av byggprodukter men en produktspecifik EPD ger mer specifik information än till exempel Boverkets klimatdatabas och ger ofta en lägre beräknad klimatpåverkan.

I certifieringssystem som BREEAM och Miljöbyggnad kan man också få poäng för användning av byggprodukter som har EPD.

Areco har erhållit EPD för samtliga produkter! De finns att ladda ner på respektive produktsidan.

Relaterad information

Kontakt

Huvudkontor:
Vinkelgatan 13
211 24 Malmö

Scroll