Vårt hållbarhetsarbete

Areco Profiles har ett aktivt hållbarhetsarbete för att försöka minska vår belastning på miljön samt för att medverka till ett mer socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Vi arbetar också för att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. De globala målen antogs 2015 av FN:s medlemsländer och består av 17 mål med 169 delmål. Syftet är att till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och lösa klimatkrisen. För att nå målen måste vi alla, tillsammans, samla kraft och arbeta för att göra dem till verklighet.

Vi har analyserat och jämfört FN:s globala mål för hållbar utveckling med vår verksamhet.
Vi på Areco Profiles bidrar i vårt arbete framförallt till följande globala mål:


undefined Areco uppmuntrar och stöttar anställda i att utvecklas inom såväl sin yrkesroll som personligt. Vi erbjuder våra anställda möjlighet att delta i utbildningar som kan bidra till detta.
Areco stöttar även Star For Life - en icke vinstdriven organisation som arbetar med skolungdomar i södra Afrika. Genom ett unikt utbildningsprogram stärker deras coacher elevernas självkänsla och motiverar dem att satsa på sin utbildning och fatta kloka livsbeslut. På så vis kan de lättare bygga sig en bättre framtid och som vuxna bidra till ett mer jämlikt, rättvist och hållbart samhälle.
 
undefined Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer, samtidigt som vi ständigt ska förbättras. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Vi ska också arbeta för en drog och alkoholfri arbetsplats.
Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.
 
undefined Areco erbjuder ett stort antal produkter bedömda i Byggvarubedömningen, SundaHus och Basta.
Vi strävar efter att kunna erbjuda alla våra produkter i utföranden godkända för miljöcertifierade byggnader.
Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram EPD:er för våra produkter så att våra kunder kan få så korrekta klimatdeklarationer som möjligt för sina byggnader.
 
undefined Stål är ett material som kan återvinnas hur många gånger som helst utan att tappa i kvalitet. Det har också mycket lång hållbarhet. Areco strävar efter att minimera spill i produktionen och på bygget genom att erbjuda konstruktionsberäkningar och måttbeställda produkter. Det spill som ändå uppstår samlas in och återvinns till 100%. Vi följer med stort intresse utvecklingen mot mer cirkulärt byggande och bidrar genom hög spårbarhet och dokumentation för våra produkter.
 
undefined Areco strävar efter att minska sin klimatpåverkan genom att aktivt arbeta för optimala transporter och effektiv energianvändning.
 
undefined Areco motarbetar all korruption, inklusive utpressning och bestickning, såväl internt som i våra olika försörjningskedjor. Vi förordar rena och ärliga affärer.

Kontakt

Huvudkontor:
Vinkelgatan 13
211 24 Malmö

Scroll